Allt du behöver veta om coola och hållbara livsstilar!

Livsstilar genom tid och rum

Hur många livsstilar finns det? Om man ser sig omkring är det fullt av olika stilar, speciellt om du befinner dig i en större stad mitt i city. En livsstil är hur man lever sitt liv – det är attityd, de värden och livsinnehållet som man väljer att omge sig med och relatera till. Man kan säga att det är summan av personens “innehåll” samt beteenden som utgör personens sociala identitet.

Livsstilsbegreppet härrör från psykologen Alfred Adler i slutet på 20-talet och kom från Adlers benämning av människans vanemässiga samhällsorienteringar och förhållningssätt. Framförallt i en situation som även innehåller andra personer. Globaliseringen gör att nya livsstilar utvecklas men det kan också göra så att människor fjärmas från sin ursprungliga kultur. Nu är kulturer uppblandade med globala influenser.

Är livsstil och samhällsklass sammankopplade?

Det finns många olika tolkningar av detta. Vissa forskare menar att livsstil visar vilken samhällsklass personen tillhör eftersom livsstilen talar om hur personen konsumerar. Men är det verkligen så? Det finns också de som förespråkar motsatsen. Fragmentering uppstår ju fler influenser som kommer in, exempelvis skapar personer nya identiteter och berättelse om sig själva. Helt nya spår uppstår och man behöver nödvändigtvis inte ingår i någon speciell grupp. Det kan blir väldigt personrelaterat.

Förr i tiden

För länge sedan, i början av kristendomen, betraktades vissa av livsstilarna som religiösa. Det fanns en eremitisk livsstil och man kunde också leva i kloster. Just det regelverket som förekommer i klosterlivet kan mer liknas vid en slags levnadsform än en livsstil. Under medeltiden växte det kristna klosterväsendet fram och de speciella livsformer som förekom i klostret tecknades ner i “regula”, vilket innebar fattigdomen, kyskhet och lydnaden. Livsföringen i klostergemenskapen var “cenobitisk” vilket innebar att man bodde gemensamt och utförde gemensamma aktiviteter. Kläderna symboliserade samhörigheten. De långa kåporna som bars i klostren kunde ses som mycket symbolladdade.

Inom islam har nya livsstilar skapat olika inriktningar, eller tankar hos människor. Vissa frågar sig om en fullt ut modern livsstil kan utföras – går det att förena med islamisk tro? Fundamentet för islamisk livsstil är Koranen och precis som kristen tro grundar sig en islamisk livsstil på en filosofi och inte på materialism. När nya livsstilar och ny teknik tränger sig på ställs frågor om den moderna livsstilen, dess friheter och hur man agerar individuellt som människa.

Idag

Det stämmer inte alltid att livsstilen har med samhällsklass att göra, delvis gör det förstås det, men det finns också människor som har en viss livsstil på grund av sina intressen – inte på grund av vad de har eller inte har.

Det kan exempelvis vara så att man mentalt har en viss inställning och riktning i livet, tror på en viss sak och kämpar för något – och när det gäller mentalitet har det inte alltid med materiella tillgångar att göra. Olika livsstilar har också blivit mer accepterade. En internationalisering har gjort oss mer öppna för andra kulturer och livsstilar – och mer tillåtande.